துடித்துக்கொண்டு இருப்பதால்....என் இதயத்தை உன்னிடம்
வைத்துக்கொண்டு நீ
காதலிக்கவில்லை
என்கிறாயே...

உன் வாழ்க்கையில் ஒரு
நொடியாவது என்னை
நினைக்காமல் கடந்திருப்பாயா..??

உன் கனவில் எங்கோ ஒரு
மூலையிலாவது நான்
வந்ததில்லையா...??

உன் நினைவுகள் என்னும்
அலையில் சிக்கிவிட்டேன்..
மூச்சு முட்டுகின்றது...
ஆனால்
இறக்க மாட்டேன்...
எங்கோ இருக்கும்
உன் இதயம்
துடித்துக்கொண்டு இருப்பதால்....