என்னவளே...என்னவளே...
காதலில் தானடி
சொன்னாலும் 
தோல்வி..
சொல்லாவிட்டலும் 
தோல்வி..
அதை இங்கு 
சொல்கையிலே 
காதல் கனக்கும்,
சொன்னபின்னாலே
கண்ணீர் சுரக்கும்,
செத்து செத்து
இதயம் பிழைக்கும்,
சாவதை மட்டும்
வெண்மனம் நினைக்கும் ,
இது தான் காதலின்
சாபமோ..
இனி காணாமல் போகும் 
ஆணிணமோ....??