விம்பம்..........

உன்னை பார்க்கும் போது
உன் கண்ணில்
என் விம்பத்தை பார்த்தேன்....
அதனால் ....
காதலி என்று எண்ணி விட்டேன்...
உன் பதிலின் பின்புதான் தெரிந்தது,
கண்ணாடி கூட விம்பம் காட்டும் என்று....