காதல் கொலைகாரி..!!என் காதலில்
இனிய விஷம் - என்
காதல் தேவதை
உன் நினைவுகளே...!!!
என்னை சிறுக சிறுக
கொல்வதால்.... நீயும்
காதல் கொலைகாரி..!!
நீ தருவது ஆயுள்
தண்டனை என்றால்...
உன் இதயத்தில் நான்
காதல் கைதியாகிறேன்..
உன் கையாலே
மரணம் என்றால்...
அது கூட எனக்கு சுகமே...
எதனையும்
ஏற்றுக்கொள்கிறேன்..
கண்கள் செய்த
தப்பினால்....
உன்னை காதலித்த
குற்றத்துக்காக....!!
கண்ணீருடன்.....!!!