+9477@காதல்.com

நான் வாழும் உலகத்தில்
நீ வாழ்ந்தும் - உன்னை
பாக்க முடியவில்லை....
என்னிடம் phone இருந்தும்
call பண்ண உன்
number இல்லை.....

மேகம் மண்ணுக்கு வர
முடிவதில்லை - மழையை
அனுப்புகிறது தூதாக...
நான் வர முடியவில்லை
நீ ஒரு mail ஆவது
அனுப்பேண்டீ எனக்கு.....

புயல் அடித்து புல்லு
சாய்ந்திட மாட்டாது - அன்பே
நீ வெறுத்தாலும் காதல் சாகாது...
facebook இல் நீ இருந்தும்
என்னால் chat பண்ண
முடியவில்லை....

தண்டவாளம் சேருமா...??
நீ என்னை நெனைக்காம - என்
காதல் ஜெயிக்குமா???
ஒரு கடிதம் போடகூட
உன் address ய் நீ
தரவும் இல்லை...

by - தமிழ் நிலா