என் கவியே...என் உயிர் கவிதை
நீ புது கவிதை,
எந்தன் தமிழ் கவிதை...
நீ ஒரு பெண்கவிதை..

உன்னை எழுதும் கவிஞன்
ஒரு உயிர் கவிஞன்..
இந்த புது கவிஞன்..
நான் தமிழ் கவிஞன்...!!!

கவி எழுதும் உன் கவிஞன்..
செந்தமிழ் எழுதும் கலைஞன்.
உன்னை ரசிக்கும் கிறுக்கன்..

உன் தமிழ் விரும்பும்..
என் கவி விரும்பும் ..
உன்னை விரும்பும்...
உன் காதலன்... நான்...

தமிழ் நிலா